AKTUALNOŚCI

18-09-2014

Firma Księgarska Olesiejuk na I Festiwalu Książki dla Dzieci i...

UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wdrożenie najbardziej innowacyjnego w kraju systemu wyboru i pakowania książek.

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.

Działanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji.

 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


czytaj więcej

ZAPOWIEDZI

Marcin Krzywda

GPW V - Alternatywne metody analizy technicznej w...

Wydawnictwo: Złote Myśli
Data wydania:
EAN: 9788377011096
ISBN: 978-83-7701-109-6

Cena: 44.00 zł

PROMOCJE

W naszej ofercie znajdziesz mnóstwo ciekawych tytułów w promocyjnych cenach.

Regulamin

Regulamin internetowej platformy dystrybucyjnej Olesiejuk.pl

 

I. Informacje ogólne


Właścicielem internetowej platformy dystrybucyjnej działającej pod adresem internetowym www.olesiejuk.pl jest Firma Księgarskiej Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod nr KRS 0000493152 w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy - XIV Wydziale Gospodarczym KRS, o kapitale zakładowym 1 620 000 w całości opłaconym, REGON 016166538, NIP 5272262432.

Internetowa platforma dystrybucyjna  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie osobom prawnym lub innym podmiotom, niebędącym konsumentami, zwłaszcza, choć niewyłącznie, hurtowniom i księgarniom.

Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie internetowej platformy dystrybucyjnej www.olesiejuk.pl.


II. Definicje

 

Sprzedawca – Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna;
Platforma  – internetowa platforma dystrybucyjna prowadzona przez Sprzedawcę i działający pod adresem internetowym www.olesiejuk.pl, pozwalająca na dokonywanie zakupów hurtowych towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
Kupujący lub Użytkownik – przedsiębiorca lub inny podmiot, niebędący konsumentem, który nabywa Towar, zarejestrowany w systemie informatycznym Platformy;

Towar – produkt znajdujący się w ofercie i sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy;

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.III. Rejestracja w systemie informatycznym Platformy


1. Warunkiem uzyskania statusu Kupującego (Użytkownika) i dokonywania zakupu Towarów oferowanych przez Platformę jest rejestracja w systemie informatycznym Platformy.
2. Rejestracja odbywa się zgodnie ze schematem zamieszczonym w broszurze informacyjnej na stronie www.olesiejuk.pl, w zakładce „Jak zamawiać” > „Instrukcja PDF”.
3. Dokonując rejestracji Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej sprzedaży internetowej i dane te są wykorzystywane w celu realizacji zamówień i mogą być przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody w zgłoszeniu rejestracyjnym i nie będą udostępniane innym podmiotom. Kupujący ma możliwość wglądu, aktualizacji i żądania usunięcia danych ze zbioru.
4. Kupujący po zarejestrowaniu się w systemie informatycznym Platformy identyfikowany jest w Platformie za pomocą indywidualnej nazwy Użytkownika oraz indywidualnego hasła.


IV. Baza oferowanych Towarów


1. W systemie informatycznym Platforma zawiera bazę sprzedawanych przez Platformę Towarów.
2. Baza Towarów zawiera niezbędne informacje o indywidualnych cechach Towarów (w tym: opis i kategoria Towaru, jego cena, dostępność Towaru, kod EAN, ISBN ).

3. Sposób wyszukiwania Towarów i pozyskiwania informacji o Towarach opisuje broszura informacyjna na stronie internetowej Platformy w zakładce „Jak zamawiać” > „Instrukcja PDF”.


V. Składanie zamówienia1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez formularz w systemie informatycznym Platformy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Sposób składania zamówienia przedstawia broszura informacyjna zamieszczona na stronie internetowej w zakładce „Jak zamawiać” > „Instrukcja PDF”.
3. Warunkiem złożenia zamówienia w Platformie jest zapoznanie się z warunkami Regulaminu i ich akceptacja.
4. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą zarejestrowania go w systemie informatycznym Platformy.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy dochodzi po złożeniu zamówienia przez Kupującego i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez system informatyczny Platformy na adres e-mail Kupującego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia, gdy rzetelność Kupującego wzbudza uzasadnione obawy, w szczególności Kupujący zalega z płatnościami za poprzednie zakupy. W takim przypadku realizacja zamówienia może zostać wstrzymana do czasu uregulowania istniejącej zaległości.


VI. Zmiana zamówienia


1. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie tylko po telefonicznym (tel. nr 022 721 70 07 lub 09) oraz e-mailowym (adres e-mail internet@olesiejuk.pl ) uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
2. Kupujący może anulować tylko zamówienie dotyczące Towaru, który nie został wydany Kupującemu lub wysłany do niego.

 

VII. Realizacja zamówienia i dostawa


1. Sprzedawca zrealizuje zamówienie pod warunkiem, że Towar ujęty w bazie Towarów Platformy jest dostępny w magazynach Platformy.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji zamówienia, zgodnie z punktem 5 Rozdziału V Regulaminu.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę, zgodnie z punktem 5 Rozdziału V Regulaminu.

4. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, w tym wówczas, gdy Towar stał się po złożeniu zamówienia niedostępny, na skutek czego Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia w terminie określonym w ust. 3, Sprzedawca zawiadomi o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia, określonego w rozdziale V pkt 5 Regulaminu.
5.W przypadku trudności z realizacją części zamówienia, w tym wówczas, gdy część Towarów stała się niedostępna po złożeniu zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji pozostałej części zamówienia i poinformuje o tym Sprzedawcę na zasadach określonych na stronie internetowej www.olesiejuk.pl w zakładce „Jak zamawiać” > „Instrukcja PDF”. Decyzja ta jest dla Sprzedawcy wiążąca.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach określonych w ust. 4 i 5, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wyniknie z jego winy umyślnej.

7. W razie wcześniejszej zapłaty Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymaną od niego cenę za Towar, co do którego Kupujący odstąpił od umowy.

 

VIII. Dostawa Towarów


1. Zamówiony Towar, według wyboru Kupującego, może być odebrany osobiście przez Kupującego z punktu przy ul. Kolejowej 15/17, 01-217 Warszawa, lub dostarczony na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Chwilą wydania Towaru, gdy:

a)   Kupujący wybrał opcję bezpośredniego odbioru z punktu przy ul. Kolejowej 15/17 w Warszawie – jest chwila odebrania Towaru przez Kupującego,

b)   Kupujący wybrał opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej – jest  chwila powierzenia Towaru tej firmie.


3. W przypadku dostarczenia Towaru przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest zbadać przy odbiorze, czy przesyłka nie posiada braków ilościowych lub uszkodzeń.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności osoby dostarczającej Towar protokół zawierający opis braków lub uszkodzenia. Ewentualne reklamacje Sprzedawca uwzględni po przedstawieniu przez Kupującego ww. protokołu.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia Towaru albo opóźnienia w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Kupującego.
6. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

 

IX. Ceny Towarów


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym cła i podatek VAT.
2. Ceną ostateczną i wiążącą dla Kupującego jest cena Towarów w bazie Towarów widoczna na stronie internetowej Platformy w chwili składania zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Sprzedawca prowadzi akcje promocyjne sprzedaży Towarów i ma prawo zmieniać i odwoływać takie akcje.
5. Ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłki.
6. Całkowity koszt zamówienia, który obciąża Kupującego, stanowi sumę ceny Towaru i kosztu przesyłki (w zależności od przewidzianej przez Sprzedawcę i wybranej przez Kupującego formy dostarczenia). Koszt przesyłki kurierskiej określony jest na stronie www.olesiejuk.pl w zakładce „Jak zamawiać”.


X. Sposób płatności


Platforma proponuje Kupującemu następujące formy płatności:
1) w przypadku wysyłki – po przedpłacie w formie przelewu,
2) podczas odbierania zamówienia w punkcie przy ul. Kolejowej 15/17 w Warszawie - płatność gotówką.


XI. Rękojmia za wady i rozpatrywanie reklamacji


1. Towary oferowane przez Platformę są fabrycznie nowe.
2. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
3. W przypadku wystąpienia wad Towaru, problemów z terminem dostawy lub jakością otrzymanej przesyłki, Kupujący winien zgłosić wszystkie problemy poprzez pocztę elektroniczną na adres: reklamacje@olesiejuk.pl.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji wadliwy Towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres: Firmy Księgarskiej Olesiejuk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA JAWNA, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91.
5. Do przesyłki zawierającej reklamowany Towar należy dołączyć opis wady lub opis powodu zwrotu.

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu szybkiego (nie dłużej niż 14 dni) i rzetelnego rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na zakupione u Sprzedawcy Towary.
7. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem punktu 11.
8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.
9. W przypadku, gdy reklamacja uznana będzie za zasadną, wadliwy towar wymieniony zostanie  na Towar pozbawiony wad.
10. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany reklamowanego Towaru na taki sam Towar, Kupujący może, według swego uznania, wybrać inny Towar dostępny w Platformie za dopłatą lub zwrotem różnicy cen,  albo zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy Kupujący nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
11. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę za zasadną, wszelkie koszty, w tym koszty, jakie poniósł Kupujący przysyłając wadliwy Towar, ponosi Sprzedawca. Ww. koszty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez Kupującego adres.
12. W przypadku nieuznania reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Kupującego.
13. Wszelkie czynności dodatkowe niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone przez Sprzedawcę indywidualnie z Kupującym.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego nazwą Użytkownika lub hasłem.

XII. Zwroty

Zasady dokonywania ewentualnych zwrotów Towarów przez Kupujących reguluje odrębna umowa zawarta przez Sprzedawcę z Kupującym.


XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Sprzedawca będzie dążył do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z Kupującym.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Kupującego w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetowej Platformy. Kupujący, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z Platformy może być utrudnione.
4. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia . Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2014

TWÓJ KOSZYK

Ilość produktów
0
Wartość koszyka:
0,00
Przeglądaj koszyk

..